Szkoła realizuje Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych.

Według niej celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Zintegrowany program nauczania jest ogromną zaletą dla edukacji Montessori. Dziecko odkrywa jak nierozerwalnie natura, literatura, nauka, sztuka, historia czy matematyka związane są z życiem. Jak są blisko siebie i jak z siebie wynikają. Uczeń w naturalny sposób nabywa szacunku do wszystkich żyjących stworzeń oraz rozbudza w sobie przynależności do środowiska, otoczenia.

Zarys treści programowych, które będą realizowane w szkole:

Edukacja językowa pisanie - (doskonalenie estetyki i tempa pisania), czytanie- (doskonalenie płynności, poprawności i wyrazistości czytania), elementy literatury, poezja, gramatyka - (funkcje słów w zdaniu, funkcja rzeczownika, przedimka, przymiotnika, czasownika, przyimka, przysłówka, zaimka, spójnika, wykrzyknika), analiza zdania (rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga, rzeczowniki: rodzaj męski i żeński, przedimek: określony i nieokreślony); korzystanie ze słowników.

Matematyka - dodawanie, odejmowanie, mnożenie dzielenie, dzielenie liczb większych od tysiąca sposobem pisemnym, rozszerzenie zakresu liczbowego - liczby do 1 000 000, działania na ułamkach.

Geometria -linie; części prostej, związki między prostymi; figury geometryczne; kąt; trójkąt i wielokąty oraz ich części; koło i jego części.

Nauka o kosmosie - wstęp do nauki o wszechświecie, powstanie wszechświata; niebo nocą; Droga Mleczna.

Botanika - świat przyrody, budowa rośliny - części i typy korzenia, łodygi, liścia, owocu.

Zoologia - gromada, bezkręgowce (skorupiaki, pajęczaki, owady, mięczaki, gąbki), kręgowce (ryby , gady, płazy, ptaki ssaki).

Chemia - stany skupienia; zmiany fizyczne i chemiczne; pierwiastki; mieszanki i mieszaniny; okresowy układ pierwiastków (20 podstawowych pierwiastków ).

Eksperymenty naukowe - erupcja wulkanu, chromatyka: rozdzielanie kolorów; detekcja skrobi; ruch wody w przyrodzie; przyciąganie ziemskie; zamarzanie; osmoza; rozszerzalność temperaturowa ciał stałych; napięcie powierzchniowe wody; erozja; siła słońca; przyciąganie magnetyczne; ładunek magnetyczny; sople mineralne; parowanie; działanie soli i inne.

Geografia - system słoneczny; cykl ziemi; strefy czasowe; atmosfera Ziemi; klimat; geneza wszechświata; ukształtowania geograficzne; hydrosfera i litosfera Ziemi;globus Mapa świata i poszczególnych kontynentów; kontynenty; państwa i ich stolice; flagi.

Historia - pojęcie czasu; linia życia; prezentacja własnej histori;, dni tygodnia; rok i jego części;; zegar ? określanie pory dnia, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; wiek ziemi i wszechświata; pojęcie czasu ? przed naszą erą i naszej ery; linia życia Ziemi; skamieniałości; linia życia gatunku ludzkiego; podstawowe potrzeby ludzi ? (wprowadzenie: ubranie, żywność, bezpieczeństwo, obrona, transport, komunikacja, medycyna, religia); prehistoria; Egipcjanie, Rzymianie, Średniowiecze, Renesans, Nowożytność.

Wycieczki i wyjścia poza teren szkoły są niezbędnym elementem edukacji i są wpisane w program Montessori. Dodatkowo nasza szkoła będzie organizowała wyjazdy na Zieloną i Białą Szkołę, która łączy atrakcyjny pobyt poza domem i przygodę z integracją uczniów między sobą i nauczycielami.

Zapraszamy do Wirtualnej Wizyty u nas!