Oferta naszej Szkoły jest też kierowana do dzieci niepełnosprawnych, autystycznych, z problemami w nauce, z potrzebą wczesnego wspomagania.

Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i autystycznymi.

Dzieci niepełnosprawne posiadają potrzebę niezależności, samodzielności, komunikacji, poruszania się, życia w grupie społecznej, wolnego wyboru i są zdolne do sterowania własnym działaniem, samomotywowaniem, samozdyscyplinowaniem, samouczeniem się.

Rzetelna i wnikliwa obserwacja każdego dziecka rozpoczyna się już od pierwszych dni pobytu dziecka w środowisku szkolnym. Jest to wstępna diagnoza dziecka we wszystkich obszarach rozwojowych.

Dzięki tej obserwacji możliwe jest określenie obszarów, które wymagają szczególnego wsparcia. Tworzone są programy o charakterze terapeutycznym. Nauczyciel może właściwie realizować powinności związane ze wspieraniem rozwoju każdego dziecka tylko wtedy, gdy będzie prowadził wnikliwą, systematyczną, rzetelną obserwację postępów rozwojowych dziecka, by niczego nie przeoczyć zwłaszcza tego, które dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy.

Wykorzystywane są walory terapeutyczne materiałów Montessori, przygotowując w ten sposób dzieciom sytuacje do działań zgodnie z ich rytmem rozwojowym i możliwościami. Metoda Montessori dostarcza ćwiczeń praktycznych, bezpośrednio związanych z kształceniem zaradności i współżycia w środowisku. Praca dziecka dotyczy działania na konkrecie oraz powtarzaniu czynności kształcących umiejętności praktyczne potrzebne w działaniu dnia codziennego. U dzieci niepełnosprawnych zaczyna się od ćwiczeń najprostszych, wielokrotnie powtarzając działania na materiale, po czym przechodzi się do trudniejszych, jeśli pozwalają na to możliwości dziecka. Należy pamiętać o stałym i czynnym pobudzania łatwo rozpraszającej się uwagi dziecka. Pomyłki, jakie popełnia, może skontrolować samodzielnie. Nauczyciel dobiera takie sytuacje edukacyjne i materiały dydaktyczne, aby towarzyszyły rozwojowi uzdolnień, zainteresowań, a także stymulowały poczynania dziecka.

Rolą nauczyciela jest, aby najbardziej jak to możliwe wspierał rozwój dziecka zgodnie z mottem „Pomóż mi samemu to zrobić”, ale także, aby organizował środowisko dziecka, stymulował aktywności i podtrzymywał wewnętrzną motywację do samodzielnego zdobywania przez dziecko wiadomości i umiejętności.

Dla dzieci z orzeczeniami z Poradni będą zorganizowane zajęcia rewalidacyjne.

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów i terapeutów, którzy dla każdego dziecka opracowują kompleksową terapię oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).

Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy w zależności od potrzeb bezpłatną terapię:

Prowadzimy:

Zapraszamy do Wirtualnej Wizyty u nas!