Dlaczego Montessori?

Bo dobrze służy dzieciom.
Dzieci znerwicowane - stają się radosne.
Dzieci przestraszone i niepewne - nabierają pewności siebie.
Dzieci nieśmiałe - pozyskują wiarę we własne siły.

1. System Marii Montessori to jeden z najlepszych przykładów zindywidualizowanego kształcenia. Jest to uczenie skoncentrowane na uczniu, a nie na nauczycielu.

2. Pedagogika Montessori podaje gotowe i sprawdzone rozwiązania teoretyczne i praktyczne metodyki nauczania. Określa precyzyjnie, nie tylko czego i kiedy uczyć dzieci, ale także jak uczyć. Dzieci uczą się w swoim tempie, mogą wielokrotnie powtórzyć dany materiał, jeśli tego potrzebują.

3. Nauczyciel pracuje z każdym dzieckiem indywidualnie i wraz z dzieckiem robi plan pracy na kolejny tydzień.

4. Jest to jedna z wielkich koncepcji edukacyjnych tworzonych w myśl hasła „szkoła na miarę dziecka".

5. Nie ma w polskim systemie edukacji metody nauczania, która byłaby lepiej obudowana pomocami dydaktycznymi. Pomoce te tworzą zwarty i logiczny łańcuch, począwszy od nauczania wiązania sznurowadeł aż do wzorów trygonometrycznych. Blisko 200 pomocy rozwojowych dostępnych dla dzieci w klasie, ułatwia wizualizację tematu, umożliwia rozwój wyobraźni i czyni pracę przyjemniejszą i bardziej zajmującą.

6. W myśl zasady: „pomóż mi samemu to zrobić" uczniowie samodzielnie zdobywają doświadczenie i wiedzę poprzez wykorzystanie materiałów rozwojowych, eksperymentowanie i próby. Dzieci mają możliwość podejmowania różnych decyzji dotyczących uczenia się i ponoszą odpowiedzialność za to, co robią. Dzieci mają wybór w pracy w zakresie: miejsca (przy stole, na podłodze, na kanapie), czasu (dowolnie długo, ponieważ nie ma dzwonków) i partnera (indywidualnie, w parze, w małej grupie).

7. W metodzie Montessori chodzi bowiem o to, by pomóc dziecku w rozwijaniu jego osobowości, aby w dorosłym wieku mogło samodzielnie decydować o swoim życiu. Rozwijamy pasje dzieci, które pozwalają im na łatwe przyswajanie wiedzy; to nauczyciel wsłuchuje się w dziecko, a nie dziecko słucha wykładanej lekcji.

8. Dzięki 3-rocznikowym grupom dziecko przyjmuje w klasie wiele ról i buduje poczucie własnej wartości, poznaje siebie i swoje zdolności, dzieci uczą się od siebie, uczą młodszych, rozwiązują wspólnie problemy.

Szkoła musi być dostosowana do potrzeb XXI wieku. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądało nasze życie za kilkanaście lat. Jak zatem uczyć ucznia, który zostanie aktywnym człowiekiem w ciekawej, ale zupełnie innej rzeczywistości? Jaka wiedza, jakie umiejętności będą dla niego ważne? Jak to przewidzieć? Jeszcze kilkanaście lat temu nikt przecież nie przypuszczał, jak ważne stanie się sprawne posługiwanie się komputerem.
Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat, w którym przyjdzie działać absolwentowi naszej szkoły. Dlatego ludzie dzisiejszych czasów muszą w większym stopniu niż wcześniej znajdować oparcie w sobie samych, ponieważ nie mogą już oprzeć się tak bardzo na określonym z góry porządku i zależnościach. Każdy człowiek powinien także o wiele wyraźniej uświadamiać sobie odpowiedzialność, jaką ponosi nie tylko za siebie samego, ale także za cały świat.
Szkoła Montessori jest dla wszystkich dzieci, niezależnie od poziomu ich uzdolnień, możliwości, przekonań. Stwarza warunki dla optymalnego rozwoju każdego dziecka, jednakową wagę przykłada się tu do rozwoju wszystkich sfer osobowości, w których wychowankowie, mając możliwość zaspokojenia swoich potrzeb, wyrastają na jednostki samodzielne, aktywne, przejawiające inicjatywę, posiadające poczucie własnej wartości, odpowiedzialne, uspołecznione i tolerancyjne.

Zapraszamy do Wirtualnej Wizyty u nas!